Algemene voorwaarden

Deze website, https://solomax.nl (de “Site”), en haar moedermaatschappij, Solomax Internet B.V. kan, van tijd tot tijd, aanbod en andere diensten van deze site en haar verschillende voorwaarden aanpassen.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. In onderling overleg kan van deze Algemene Voorwaarden (uitsluitend) schriftelijk worden afgeweken.
 4. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 5. Nederlands recht is van toepassing.

De toegang tot de Site en diensten

Door de toegang tot, het browsen, en het gebruik van de site en haar diensten (“Diensten”), aanvaardt u ( “u” of de “gebruiker”), zonder beperking of voorbehoud deze algemene voorwaarden. Als u niet wenst te worden gebonden door deze Algemene Voorwaarden, dient u deze site en haar diensten niet te gebruiken. Door het gebruik van de Diensten of de Site, verklaart en garandeert u dat u 18 (achttien) jaar of ouder bent en dat u instemt en akkoord gaat met één van de voorwaarden van deze overeenkomst. De Site kan, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, extra functies toevoegen of wijzigen of functies of Diensten opschorten, verandering nomenclatuur, en andere wijzigingen op elk gewenst moment, die zal worden onderworpen aan deze bepalingen en voorwaarden.

Privacy Policy

Net als u, zijn wij internetgebruikers en zijn we bezorgd over de privacy tijdens uw gebruik van onze Diensten. Neem de mogelijkheid om onze privacy policy te herzien. We delen uw informatie of uw IP-adres of andere informatie die de site kunnen verzamelen ten behoeve van het verstrekken van een schatting van diensten of het leveren van dergelijke diensten zoals overeengekomen door Solomax Internet B.V. BV en de Gebruiker niet met derden. Mocht u vragen hebben over onze privacy policy, neem u dan contact op via ons contact formulier, en wij beantwoorden u zo spoedig mogelijk.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Onze tarieven voor e-mail, nieuwsbrieven, landingspagina template design en slicing zijn te vinden op de bestelpagina. Extra kosten kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de complexiteit van het project. Wij behouden ons het recht om onze prijzen te wijzigen voor eventuele wijzigingen of toevoegingen aan het project na de start van het project. Versnelde levering service is beschikbaar tegen extra kosten.

Content en algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht om werk te weigeren, zonder enige reden. We leveren geen diensten voor een project of een potentiële klant waarvan de inhoud beledigend, illegaal of inbreukmakend materiaal bevat. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de levering, de exploitatie, het onderhoud en het gebruik van alle content, door hem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwesties in verband met:

 • correspondentie van de inhoud van de Klant op de bepalingen van de wetgeving over de auteursrechtelijke bescherming van alle van toepassing zijnde rechtsgebieden;
 • alle vorderingen met betrekking tot de inhoud;
 • onmiddellijke reactie voor de mededelingen aan de Client (of verbonden personen) door een persoon, beweren dat de inhoud van de Opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van die persoon.
 1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Solomax Internet B.V.

1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met Solomax Internet B.V. een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).

1.3 Solomax Internet B.V.: Opdrachtnemer, gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 75481588.

1.4 Partijen: Opdrachtgever en Solomax Internet B.V. gezamenlijk.

1.5 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend en/of digitaal goedgekeurd document waarin de afspraken met betrekking tot de door Solomax Internet B.V. te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden diensten en werkzaamheden zijn vastgelegd.

1.6 Hosting-overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend en/of digitaal goedgekeurd document waarin de afspraken met betrekking tot de door Solomax Internet B.V. te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden maandelijks terugkerende diensten en werkzaamheden zijn vastgelegd.

 1. Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbieding, opdrachtverlening, dienst et cetera tussen partijen, ook indien deze niet leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering van diensten waarvoor Solomax Internet B.V. derden inschakelt.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door partijen zijn ondertekend.

2.5 Solomax Internet B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan opdrachtgever. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te allen tijde in te zien op de website van Solomax Internet B.V..

2.6 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijk bepaling zoveel als mogelijk benadert.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in lijn van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in lijn van deze algemene voorwaarden.

2.9 Indien Solomax Internet B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Solomax Internet B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.10 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Solomax Internet B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door Solomax Internet B.V. schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven. Solomax Internet B.V. is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (via digitaal accorderen) binnen 4 weken wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 4 weken plaatsvindt, heeft Solomax Internet B.V. het recht de uitvoeringstermijn of bedragen aan te passen.

3.3 Een aanbieding vervalt indien de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.4 Solomax Internet B.V. kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 1. Aanvang en duur van de overeenkomst

4.1 Een opdracht kan door Solomax Internet B.V. worden aanvaard indien zij de schriftelijke bevestiging van de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen. Hiernaast is het mogelijk dat Solomax Internet B.V. een opdracht aanvaardt doordat zij start met de uitvoering van de werkzaamheden, of indien een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Solomax Internet B.V. is ondertekend.

4.2 Indien geen duur van de overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.3 Een zogenaamd ‘Hosting- overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar tenzij beide partijen schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

4.3 Indien er een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd geldt er een opzegtermijn van twee (2) maanden.

 1. Tussentijdse opzegging, ontbinding en opschorting

5.1 Opzegging van een overeenkomst geschiedt per e-mail of per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand tegen het einde van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Na het verlopen van de looptijd van het contract, wordt het contract automatisch met dezelfde periode verlengd.

5.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

5.3 Bij een overeenkomst van 12 (twaalf) maanden of langer kunnen de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht voor de duur van maximaal twee (2) maanden eenmalig door de opdrachtgever worden onderbroken c.q. stilgelegd. Na verloop van genoemde periode worden de werkzaamheden door Solomax Internet B.V. hervat en wordt de overeenkomst automatisch met twee (2) maanden verlengd.

5.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien een van de partijen al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Solomax Internet B.V. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5.5 Prestaties ter uitvoering van de overeenkomst die de opdrachtgever op het moment van de beëindiging (als bedoeld in dit artikel) reeds heeft ontvangen, zullen evenals de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Solomax Internet B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In overeenstemming hiermee blijven bedragen die Solomax Internet B.V. vóór de beëindiging heeft gefactureerd voor wat zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, onverminderd verschuldigd. Deze worden direct opeisbaar op het moment van de beëindiging.

5.6 Solomax Internet B.V. en opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Solomax Internet B.V. kan worden gevergd.

5.7 Indien Solomax Internet B.V. of opdrachtgever tot opzegging, opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 1. Prijzen

6.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen en kostenramingen in euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Solomax Internet B.V. behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

6.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Solomax Internet B.V., geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Prijzen zijn exclusief projectkosten, onkosten en reiskosten.

6.4 Indien mediabudgetten worden voorgeschoten door Solomax Internet B.V., zal een advertising creditcard fee van 3% over het besteedde budget in rekening worden gebracht.

 1. Facturatie en betaling

7.1 Marketing-as-a-Service overeenkomsten worden maandelijks vooraf gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De abonnementsperiode start doorgaans op de eerste (1e) of vijftiende (15e) van de maand.

7.2 Projecten met een vaste prijs worden gefactureerd in termijnen op de in de overeenkomst aangegeven wijze.

7.3 Verzoeken of opdrachten op basis van nacalculatie zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte uren.

7.4 Betaling dient te geschieden op de door Solomax Internet B.V. in de overeenkomst aangegeven wijze. Solomax Internet B.V. hanteert een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.

7.5 Indien de betalingswijze een automatische incasso betreft, en deze niet is geslaagd, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en dient de factuur binnen de gestelde betalingstermijn worden voldaan.

7.6 Indien de opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 1% (zegge: één procent) per maand.

7.7 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15%, met een minimum van € 150,00 (honderdvijftig euro). De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

7.8 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Solomax Internet B.V. op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Solomax Internet B.V. direct opeisbaar.

7.9 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.10 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is Solomax Internet B.V. gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

 1. Wijziging en meerwerk

8.1 Indien Solomax Internet B.V. op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Solomax Internet B.V.. Solomax Internet B.V. is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 8.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

8.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en onderling in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

8.4 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Solomax Internet B.V. opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

8.5 Solomax Internet B.V. heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.

8.6 Solomax Internet B.V. heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever, in rekening te brengen.

8.7 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Solomax Internet B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 1. Uitvoering

9.1 Solomax Internet B.V. zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. Solomax Internet B.V. kan evenwel niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden altijd het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

9.2 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Solomax Internet B.V. aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op tijd aan Solomax Internet B.V. verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Solomax Internet B.V. zijn verstrekt, dan kan Solomax Internet B.V. de overeengekomen werkzaamheden niet uitvoeren en heeft Solomax Internet B.V. in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Solomax Internet B.V. het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Solomax Internet B.V. om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform deze algemene voorwaarden.

9.3 Solomax Internet B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij de selectie van derden zal Solomax Internet B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige zin. Derhalve kunnen deze derden jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden zijn aan Solomax Internet B.V..

9.4 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Solomax Internet B.V. de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

9.5 Indien de werkzaamheden door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden hervat, dan is opdrachtgever de voor de opdracht geraamde kosten over de periode volgend op de genoemde termijn aan Solomax Internet B.V. verschuldigd.

9.6 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

9.7 Indien Solomax Internet B.V., ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Solomax Internet B.V. opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 1. Specifieke bepalingen aangaande zoekmachine-adverteren (“SEA”) en zoekmachine-optimalisatie (“SEO”)

10.1 De opdrachtgever verleent aan Solomax Internet B.V. een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Solomax Internet B.V. noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor opdrachtgever, dient opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan Solomax Internet B.V..

10.2 Solomax Internet B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. Alle mededelingen van Solomax Internet B.V. over de mogelijke resultaten van SEO werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het feit dat het succes van SEO werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door Solomax Internet B.V. aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.

10.3 De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de opdrachtgever, zonder tussenkomst van Solomax Internet B.V., betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Solomax Internet B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de opdrachtgever.

10.4 Solomax Internet B.V. verplicht zich te houden aan de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. Solomax Internet B.V. is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.

10.5 Analyse, optimalisatie en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Solomax Internet B.V. aan opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Solomax Internet B.V. gehanteerde software en/of tooling en/of platformen voor adverteren en conversieregistratie, waaronder maar niet beperkt tot Google Ads, Google Analytics en Facebook Ads. De door de desbetreffende software en/of tooling gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin leidend. Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. Indien Solomax Internet B.V. op enig moment van deze definitie afwijkt, verplicht zij zich daarover duidelijk te communiceren in de desbetreffende rapportage.

 1. Specifieke bepalingen aangaande Digital Analytics en Conversie-Optimalisatie (“CRO”)

11.1 Solomax Internet B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om de datakwaliteit en –integriteit met betrekking tot gegevens die worden verzameld op de website(s) van opdrachtgever te borgen. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie van de software en/of tooling waarmee deze gegevens op de eigen website worden verzameld, al dan niet op basis van door Solomax Internet B.V. verstrekte adviezen hieromtrent.

11.2 Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Solomax Internet B.V. aan opdrachtgever vindt plaats conform de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking.

11.3 Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Solomax Internet B.V. aan opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Solomax Internet B.V. gehanteerde software en/of tooling. De door de desbetreffende software en/of tooling gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin leidend. Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. Indien Solomax Internet B.V. op enig moment van deze definitie afwijkt, verplicht zij zich daarover duidelijk te communiceren in de desbetreffende rapportage.

11.4 Opslag van door Solomax Internet B.V. vergaarde gegevens, analyses en/of dashboards met betrekking tot voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geschiedt binnen het beveiligde bedrijfsnetwerk van Solomax Internet B.V.. Solomax Internet B.V. behoudt zich het recht voor gegevens van opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk c.q. te vernietigen na het verstrijken van de bewaartermijn van zes (6) maanden.

 1. Specifieke bepalingen aangaande Display Advertising en Social Media Advertising.

12.1 Opdrachtgever staat er voor in en zal zulks op eerste verzoek van Solomax Internet B.V. schriftelijk bevestigen dat:

 • door opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden aangeleverd advertentiemateriaal is opgesteld overeenkomstig de IAB normen, vrij is van technische gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meet- en controlesystemen (waaronder “tagging”);
 • door opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en opdrachtgever deze steeds tijdig en volledig ter beschikking van Solomax Internet B.V. zal stellen alsmede dat opdrachtgever alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;

12.2 Opdrachtgever zal gedurende de duur van een overeenkomst de ten behoeve van het monitoren van de resultaten benodigde toegang tot beheerdersaccounts niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Solomax Internet B.V. tegen eventuele aanspraken van derden jegens Solomax Internet B.V. bij inbreuk door opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Solomax Internet B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van software van derden en verklaart zich akkoord met de op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”, waaronder maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Linkedin, Google Display Netwerk, etc.

12.4 Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zijn de administratie- en meetsystemen van Solomax Internet B.V. leidend, tenzij uit de meetsystemen van opdrachtgever een hogere berekening volgt. In dat geval zal de verschuldigde vergoeding worden berekend aan de hand van redelijkerwijs te schatten meetresultaten.

 

 1. Geheimhouding en Privacy

13.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een overeenkomst en één (1) jaar daarna.

13.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Solomax Internet B.V. het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13.3 De (persoons-)gegevens die via de sites van Solomax Internet B.V. aan Solomax Internet B.V. worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Solomax Internet B.V. volgt de wettelijke voorschriften.

13.4 Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van diensten van Solomax Internet B.V..

13.5 Solomax Internet B.V. behoudt zich het recht voor om anonieme statistische gegevens (niet zijnde persoonsgegevens) die zij ten behoeve van Opdrachtgever verzamelt voor eigen analyses te gebruiken.

13.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en digitale dienstverlening stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal Solomax Internet B.V. alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart Solomax Internet B.V. voor alle aanspraken van derden die jegens Solomax Internet B.V. mochten worden ingesteld wegens schending van de AVG en/of wettelijke bewaartermijnen. Solomax Internet B.V. spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens en gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

13.8 Alhoewel Solomax Internet B.V. zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.

 1. Intellectueel eigendom

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Solomax Internet B.V. verleende diensten rusten bij Solomax Internet B.V.. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.

14.2 De door Solomax Internet B.V. verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Solomax Internet B.V. is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Solomax Internet B.V..

14.3 Solomax Internet B.V. behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart Solomax Internet B.V. voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

14.5 Indien de door Solomax Internet B.V. ontwikkelde of aangepaste of bewerkte programmatuur functionaliteiten biedt die kunnen worden gebruikt voor tracking van persoonsgegevens en/of het uitlezen van informatie van de randapparatuur van eindgebruikers, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze functionaliteiten volledig bij opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van deze functionaliteiten volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet, de AVG en de Eprivacy wetgeving.

14.6 Solomax Internet B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door opdrachtgever en/of derden welke is ontstaan als gevolg van en/of die op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van (het gebruik van) de programmatuur aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy, tracking, verwerking en opslag persoonsgegevens waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet, de AVG en ePrivacy wetgeving. In het bijzonder kan opdrachtgever Solomax Internet B.V. in dit kader nimmer aansprakelijk houden voor aan opdrachtgever door toezichthoudende instanties opgelegde boetes.

 1. Aansprakelijkheid

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is Solomax internet BV uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit.

In die gevallen zal het bedrag dat Solomax internet BV aan schadevergoeding dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat Solomax internet BV van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ontvangen. De BTW staat hier buiten. Indien sprake is van een duurovereenkomst, zal het bedrag dat Solomax internet BV op grond van een tekortkoming in de nakoming aan schadevergoeding moet betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat is afgesproken voor onze prestaties in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat Solomax internet BV tekort is gekomen in de nakoming.

Als Solomax internet BV, één of meer van haar medewerkers of een ondergeschikte waarvoor zij verantwoordelijk is zich tegenover opdrachtgever schuldig heeft gemaakt aan een algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), is Solomax internet BV alleen aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is als die het gevolg is van opzet of grove schuld door Solomax internet BV. In dat geval zal er door Solomax internet BV per (reeks samenhangende) gebeurtenis(sen) nooit meer vergoed worden dan het bedrag dat zij voor het uitvoeren van de overeenkomst ontvangen heeft. De BTW valt hier niet onder. Dit bedrag is nooit hoger dan € 5.000,-.

Solomax internet BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Indien Solomax internet BV in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is Solomax internet BV hier niet op aan te spreken.

Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer Solomax internet BV wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht.

Alle bedragen die Solomax internet BV mogelijk in de vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever zou moeten betalen worden verminderd met eventuele eerder door Solomax internet BV aan opdrachtgever verstrekte afboekingen.

Solomax internet BV is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.

Solomax internet BV kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van Solomax internet BV nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert. Voor al het meerdere is de aansprakelijkheid van Solomax internet BV beperkt.

Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 1. Overmacht

16.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Solomax Internet B.V. is voorgeschreven. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, molest, brand, waterschade, overstromingen en atmosferische omstandigheden.

16.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16.3 Indien Solomax Internet B.V. ten tijde van het intreden van een overmachtssituatie zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, of deze nog zal kunnen nakomen, is Solomax Internet B.V. gerechtigd dit deel separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht aan de factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Garantie

17.1 Solomax Internet B.V. staat er niet voor in dat de producten goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Solomax Internet B.V. staat er evenmin voor in dat de producten goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur. Solomax Internet B.V. zal zich jegens opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de producten en/of diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Solomax Internet B.V. garandeert niet dat de producten en/of diensten geschikt zijn voor het door opdrachtgever beoogde gebruik of doel, noch dat de producten en/of diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken.

17.2 Na oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of Solomax Internet B.V. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

17.3 Solomax Internet B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud dan wel de technische werking van de Producten en/of Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen 2 (twee) maanden na (op)levering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Solomax Internet B.V. zijn gemeld. Indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan Solomax Internet B.V. toe te rekenen oorzaken dan zullen de kosten voor herstel volgens de gebruikelijk tarieven van Solomax Internet B.V. aan opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Solomax Internet B.V. uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

17.4 Solomax Internet B.V. is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

17.5 Solomax Internet B.V. heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een aparte overeenkomst is afgesloten waarin een dergelijke bepaling nadrukkelijk is opgenomen.

 1. Beheer

18.1 Solomax Internet B.V. is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.

18.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

18.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruik– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

18.4 Opdrachtgever zal de door Solomax Internet B.V. gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

18.5 Solomax Internet B.V. is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Solomax Internet B.V. een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

18.6 Solomax Internet B.V. behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Solomax Internet B.V. beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever dienstenhet Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

18.7 Solomax Internet B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Solomax Internet B.V. te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens Solomax Internet B.V. ontstaat.

 1. Overdracht

19.1  In beginsel zal voor een overdracht van de rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst aan een derde partij, de schriftelijke toestemming van de andere partij noodzakelijk zijn. Dit geldt echter niet voor het overdragen van de rechten en plichten uit de overeenkomst door Solomax Internet B.V. aan een door haar aan te wijzen vennootschap in het kader van een fusie, verkoop of andere juridische overgang. Opdrachtgever geeft door ondertekening van deze overeenkomst nu reeds voor alsdan uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke overdracht.

 1. Overige bepalingen

20.1 Opdrachtgever verleent aan Solomax Internet B.V. voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

20.2 De opdrachtgever en/of reseller onthoudt zich ervan een werknemer van Solomax Internet B.V. gedurende een periode van 24 (vierentwintig) maanden na afloop van de opdracht in dienst te nemen of op andere basis dan via Solomax Internet B.V. in te zetten ten behoeve van de onderneming. Hij staat ervoor in dat aan hem gelieerde ondernemingen zich van dezelfde gedragingen zullen onthouden. In geval van overtreding van deze bepaling verbeurt de (oud) opdrachtgever, direct opeisbaar, een boete van € 25.000, te vermeerderen met een boete van € 1.000 per dag dat hij of de aan hem gelieerde onderneming in gebreke blijft de onregelmatige toestand te beëindigen, onverminderd de mogelijkheid om in plaats van de boete Solomax Internet B.V. om vergoeding te vragen van de daadwerkelijk geleden schade.

 1. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

21.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Haarlem, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

Wij maken jouw wensen graag werkelijkheid!

info@solomax.nl
+31 (0)23 204 99 66

Vul het formulier in en we helpen je zo snel mogelijk verder.